Beleidsplan 2023

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2022/2023 van de Stichting Lunterse steun voor herstel kerkelijk gebouw in Roemenië. Het beleidsplan bevat drie onderdelen, namelijk strategie, beleid en beheer.

Strategie

In dit beleidsplan treft u informatie aan over de strategie van de stichting. Hieruit kunt u zien hoe wij proberen onze doelen te bereiken. Dat geven wij aan door onze uitgangspunten, missie en werkzaamheden te verduidelijken.

Uitgangspunten:

 • Onze statutaire doelstelling is het steunen van een kerkelijke gemeente in Roemenië bij het herstel van een kerkelijk gebouw, in het bijzonder de kerk van Noszoly.

Dit doel wordt nagestreefd door het (laten) verrichten van werkzaamheden door o.a. vrijwilligers, het verstrekken van materialen of gelden en het werven van fondsen.
Dit houdt ook in het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk.
 • Het ligt in de lijn van de verwachting dat de werkzaamheden tussen eind dit jaar en halverwege volgend jaar afgerond zijn. We verwachten geen saldo over te houden gezien de betalingen die we gaan doen voor de werkzaamheden die in 2023 gepland staan, maar als er wel een batig saldo van de ontbonden stichting is wordt deze zo veel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Missie:

Omdat in de plaats Noszoly in Roemenië het kerkgebouw van Parochia Reformata Noszoly (Hongaarse Protestantse kerk) herstel behoeft, willen wij vanuit een christelijke achtergrond daaraan een bijdrage leveren en daarmee hoop bieden aan mensen. De hoop dat de erediensten in de toekomst weer in de kerk gehouden kunnen worden.

Werkzaamheden:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, uitvoeren van op voormelde doelstelling gerichte projecten.

Beleid

Hieronder treft u in vier onderdelen een beschrijving aan van ons beleid.

 1. Werkzaamheden:

Onze projecten voor 2023 zijn de volgende

 • De kerkbanken renoveren en schilderen
 • Het terugplaatsen van de gerenoveerde en geschilderde kerkbanken
 • Het nieuwe stucwerk nog een keer aflakken
 • Het aanleveren en plaatsen van een nieuw hek voor de ingang van de kerk
 • Glas in de ramen plaatsen
 • Overleggen over de heropening van de kerk

    2. Werving van gelden:

De werving van gelden geschiedt op de volgende wijze:

 • Bij belangstellende bedrijven of kerken wordt een presentatie gehouden, waarna donaties kunnen worden gedaan.
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten.
 • Alle andere verkrijgingen en baten, waaronder het onder de aandacht brengen van onze stichting op een lentemarkt en bij kerken.
 • Doordat we online zichtbaar zijn via Facebook en een website nodigen we mensen uit ons een schenking te doen.

  3.
  Beschikken over het vermogen

In dit onderdeel van het beleidsplan treft u een drietal zaken aan, namelijk een beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur, een beschrijving van de wijze waarop over het vermogen van de instelling wordt beschikt en als laatste een omschrijving van de uitvoering van beleid en toezicht daarop door het bestuur.

 • Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en penningmeester, zoals vastgelegd in de statuten. Daarnaast zijn adviseurs benoemd, zowel in Nederland als in Roemenië
 • Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen. Daartoe beschikt de stichting over een betaalrekening. De penningmeester beschikt over een bankpas van de betaalrekening. Statutair is bepaald dat het bestuur verplicht is tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de rechtspersoon, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 • Het bestuur bepaalt het beleid en houdt daarop toezicht door minimaal eenmaal per kwartaal een vergadering te houden, waarin de voortgang van het project wordt besproken. Van de uitvoering van het beleid wordt verslag gedaan op de website van de stichting steunkerkherstelroemenie.nl

  4. Vermogen van de stichting
 • De leden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, wel hebben ze recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De verdere uitkeringen worden verantwoord in de jaarstukken.
 • Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat en baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De jaarstukken worden opgesteld in samenwerking met behulp van een ter zake kundige derde
 • Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december

Beheer

Het vermogen van de instelling en de verantwoording van de kosten is neergelegd in de jaarstukken die, jaarlijks uiterlijk op 31 maart, als bijlage bij dit beleidsplan worden toegevoegd.

Jaarstukken 2022

Reacties zijn gesloten.